ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adatok:
Herczegh János egyéni vállalkozó (Továbbiakban: E.V.)
Székhely: 5420 Túrkeve, Földesi út 8/a,
Adószáma: 69092635-1-36
Webcím: www.marketingstart7.hu
Levelezési cím: 5420 Túrkeve, Földesi út 8/a,
E-mail cím: jani@marketingstart7.hu
Telefonszám: +36 30 300 80 95
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-105479
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhely.Eu Kft.
Telefon: +36 1 789 2 789
FAX: +36 1 789 3 789
E-mail: support@tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott az e-mailben, postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Visszaigazolás: A Megrendelő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) Herczegh János általi, elektronikusan küldött elfogadása.

1. Megrendelési tudnivalók:
1.1. A jelen ÁSZF tárgya Herczegh János E.V.. által kínált nyomtatott és digitális könyvek, könyvcsomagok és egyéb offline vagy online oktatási segédletek, szolgáltatások Megrendelő általi megvásárlása, és Herczegh János általi leszállítása, teljesítése.

1.2. Herczegh János nyomtatott és digitális tankönyvei, egyéb oktatási segédletei, tananyagai, szolgáltatásai (a továbbiakban: termékek) minden esetben a www.marketingstart7.hu honlapon történő rendelés leadásával rendelhetők meg.
1.3. A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) a Herczegh János általi elektronikus levélben (e-mail) történő visszaigazolásával jön létre. Amennyiben Herczegh János a megrendelést legkésőbb 10 (azaz tíz) naptári napon belül nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Herczegh János a visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely a marketingstart7.hu honlapján mindenkor elérhető.
1.4. A Megrendelő az e-mail elérhetősége megadásával az e-mailen történő visszaigazolást, valamint azt a tényt, hogy a visszaigazolással közötte és Herczegh János E.V. között adásvételi szerződés jön létre, kifejezetten elfogadja.
1.5. A digitális könyvek, tananyagok árának kiegyenlítését követően Herczegh János E.V. e-mailben megküldi a Megrendelő részére a belépési kódot, amelynek segítségével a tankönyv hozzáférhetővé válik a weboldalon.

1.6. Amennyiben a Megrendelőnek Herczegh János E.V-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, újabb megrendelést nem adhat le. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilleti a megrendelés joga. Tartozás esetén Herczegh János E.V jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek
2.1. A termékek mindenkori bruttó listaár Herczegh János E.V. honlapján érhető el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke Herczegh János E.V. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei Herczegh János E.V. honlapján érhetők el.
2.2. Herczegh János E.V. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot Herczegh János E.V. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a termékeket, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre.
2.3. Amennyiben a Megrendelő valamely termék(ek)re ad le megrendelést, Herczegh János E.V. a Megrendelőnek elektronikus számlát küld a megrendelés teljes árával és az árut utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során Herczegh János E.V. a terméke(ke)t futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; az áru teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a termékek érkezéséről.
2.4. Herczegh János E.V. a megrendelést a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a visszaigazolásban meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért Herczegh János E.V.-t felelősség nem terheli.
2.5. A megrendelt termékek ára minden esetben előre fizetendő, melynek módja lehet az utánvétes átvételen kívül banki átutalás vagy bankkártyás fizetés is.
Herczegh János E.V. bankszámlaszáma:
Kedvezményezett neve: Herczegh János
Bankszámla: 11773456-00893529
Bank: OTP Bank
A „Közlemény” rovatban annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért Herczegh János E.V. nem vállal felelősséget. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Herczegh János E.V. által kibocsátott elektronikus számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.
2.6. A Megrendelőnek a megrendelt termékekhez kapcsolódó képzés díjára vonatkozó fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza.
2.7. Amennyiben a kiszállított termék(ek), vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő könyveket, termékeket tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 30 napon belül Herczegh János E.V. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és Herczegh János E.V. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a termék(ek) a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új termék(ek) árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett termék(ek) tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

2.8. Herczegh János E.V. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően. Herczegh János E.V. jótállást nem vállal.

3. Felek jogai és kötelezettségei
3.1. Herczegh János E.V. által kínált termékek külön-külön, illetve az aktuális ajánlatoknak megfelelően különböző csomagokban rendelhetők meg. Herczegh János E.V. által kínált termékek és szolgáltatások – nem teljes körűen – az alábbi termékeket és szolgáltatásokat tartalmazzák:

– nyomtatott könyvek, magazinok
– digitális könyvek (e-book)
– online képzési szolgáltatás stb.
– dobozos tananyagok
– személyes tanácsadás
– nyomtatott marketingterv
– szövegírási megbízások
Herczegh János E.V. kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelései, megbízásai, személyes konzultációi, minőségéért, szakmailag helyes elkészítéséért.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Termék, szolgáltatás díját a nevére kiállított számla alapján az abban megjelölt fizetési határidőt figyelembe véve megfizeti.
Amennyiben a Termék, szolgáltatás nyújtása a megrendelő felróható magatartásának következtében marad el, úgy Herczegh János E.V. kötelezettséget vállal a Termék, szolgáltatás már megfizetett díjának visszafizetésére.
3.2. A megrendelt csomagok a honlapon meghatározott tartalommal kerülnek megküldésre.
3.3. Amennyiben a megrendelés a szállítási határidőként megjelölt időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt Herczegh János E.V. részére telefonon vagy e-mailben 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a megrendelést átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Herczegh János E.V. a szállítás során elveszett terméket – feltéve, hogy a Megrendelő kétséget kizáró módon igazolja, hogy az szállítás közben veszett el – kérésre a szerződés időtartama alatt 1 (azaz egy) alkalommal díjmentesen újraküldi.

4. A Szerződés megszűnése

4.1. Elállás
A Megrendelő jogosult a megrendelés kézhezvételétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles az átvett csomagot hiánytalanul és sérülésmentesen, és a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni Herczegh János E.V. részére. A Megrendelő – amennyiben fogyasztó – az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.
A Megrendelő elállása esetén Herczegh János E.V. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a megrendelés díját és a postaköltséget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Herczegh János E.V. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a megrendelést vissza nem szolgáltatta. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a csomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a megrendelés nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

4.2. Felmondás
Amennyiben a Megrendelő olyan tartalmú csomagot rendelt meg, mely oktatási szolgáltatást is tartalmaz, úgy jogosult az oktatás megkezdését követően Herczegh János E.V.-vel létrejött szerződést felmondani. Ez esetben a felmondás Herczegh János E.V. általi átvétellel hatályosul. A szerződés a jövőre nézve szűnik meg, a már teljesített szolgáltatások ellenértéke a Megrendelőnek nem jár vissza. A Megrendelő csupán a nem teljesített szolgáltatások ellenértékét követelheti vissza. Herczegh János E.V. a Megrendelőnek visszajáró ellenértéket a Megrendelő által megjelölt módon fizeti vissza.
4.3. Az elállás és a felmondás kizártsága digitális könyv esetén
Az e-book mint digitális adattartalom nem tárgyi adathordozón kerül átadásra, így a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 20. § szakaszában foglalt indokolás nélküli elállási és felmondási jog a Megrendelőt nem illeti meg.

4.4. Herczegh János E.V. felmondási joga
Herczegh János E.V. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi (pl. a futárnak a megrendelés ellenértékét nem fizeti meg), vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas Herczegh János E.V. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely utóbbi esetekben szerződésszegésenként 100.000 Ft, azaz százezer forint kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül. Herczegh János E.V. jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan Herczegh János E.V. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése.

4.5. Egyoldalú módosítás
Herczegh János E.V. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Herczegh János E.V. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve az árat egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

– ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja
– ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
– ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
– ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak Herczegh János E.V. határozata alapján;
– ha a módosítást Herczegh János E.V. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

4.5. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Herczegh János E.V. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.
4.6. Herczegh János E.V a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel Herczegh János E.V.-nél szokásos módok egyikén közli.
4.7. Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított csomagot kifizetni, azonban, amennyiben a Megrendelő szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, mentesül a megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

5. Adatkezelési tájékoztató

5.1. Herczegh János E.V. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további tankönyvekről, tananyagokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak Herczegh János E.V. általi kezeléséhez. Herczegh János E.V. adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-131104.

6. Egyebek
6.1. Herczegh János E.V. termékei – ideértve az e-book digitális adattartalmát és az elektronikus konzultációk videó- és hanganyagát is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja Herczegh János E.V. A Megrendelő a megvásárolt tankönyveket, mint műpéldányt valamint a konzultációk anyagát kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy Herczegh János E.V. a rendelkezésére bocsátotta.
Herczegh János E.V. kizárólagos joga többek között, hogy a tankönyveket bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.
6.2. A Megrendelő a tankönyvek és egyéb szakmai anyagok megszerzését követően sem adhatja azokat bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

7. Feltételek

7.1. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, a levelekre nem válaszol, illetve a megrendelés a megadott címről visszaérkezik, Herczegh János E.V. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.
7.2. A Megrendelő panaszjogával Herczegh János E.V.-nél telefonon, illetve papír alapú levél és e-mail útján élhet, továbbá panaszával a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (
5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.) is fordulhat. Herczegh János E.V. az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.
7.3. Herczegh János E.V. panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a termékekről általános tájékoztatást nyújt.
7.4. Ha a Megrendelő Herczegh János E.V.-vel közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Herczegh János E.V. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
Tel: 56/510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)
Mobil: 20/373 2570
e-mail : bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Webcím: www.ec.europa.eu
ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra

7.5. A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapokban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.
7.6. A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF vagy Herczegh János E.V. az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.
7.7. Herczegh János E.V. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.
7.8. Jelen ÁSZF és a szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.
7.9. Jelen szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék illetékességének.
7.10. Herczegh János E.V. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

8.HERCZEGH JÁNOS E.V. FELELŐSSÉGE

8.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Herczegh János E.V. nem felelős a weboldal használatának következményeként a Megrendelő számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a megrendelő számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.
8.2. A Megrendelő a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja, és Herczegh János E.V. nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely annak használatából ered.
8.3. Herczegh János E.V. a honlapon a honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el. Ilyen esetben Herczegh János E.V. a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő bármilyen kárért.

Kelt Túrkeve, 2018.09.04.