Hívás most!E-mailt írok!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ALAPVETÉS

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: tájékoztató) Herczegh János egyéni vállalkozó szolgáltatóval (a továbbiakban: Adatkezelő) (szerződéses) kapcsolatba kerülő természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak kezelési körülményeit, szabályait rögzíti.

Az Adatkezelő célja és kötelezettsége, hogy az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, célhoz kötötten, kizárólag ügyviteli célból kezelje és tartsa nyilván, illetőleg az adott jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából adja át adatfeldolgozó számára.

Az Adatkezelő vállalja, hogy minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát, védelmét garantálja.
Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);
• Amikor az érintett a www.marketingstart7.hu és //www.facebook.com/marketingstart7/ szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az érintett hozzájárulásával kerül rögzítésre. Az érintett személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák szabályait követve.

Adatkezelő a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Személyes adat minden olyan információ, amely alapján a felhasználó közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.
Nem kerül átadásra harmadik félnek olyan információ – a felhasználó beleegyezése nélkül, – amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Cégnév: Herczegh János egyéni vállalkozó
Székhely: 5420, Túrkeve Földesi út 8/a
Adószám: 69092635-1-36
Telefon: +36 30 300 80 95
E-mail: jani@marketingstart7.hu
NAIH szám: NAIH-105479

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is- az adatok feldolgozását végzi.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

• Személyes adatok kezelését kizárólag jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni.
• Személyes adat gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
• Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségességre kell korlátozódniuk.
• Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.
• A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
• A személyes adatok védelmét megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.

Az Adatkezelő személyes adatkezelései jogszabályi előíráson és önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Adatkezelő tájékoztatja a vele kapcsolatba kerülő természetes személyeket, hogy bíróság, ügyészség, rendőrség, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás (a továbbiakban együtt: adatkérő szervek) adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása (a továbbiakban együtt: adatkérés) céljából megkereshetik az Adatkezelőt, ezen adatkérések megfelelő jogalap, érdek vagy cél igazolásának hiányában elutasításra kerülnek.
Mindezek alapján az Adatkezelő a fentiekben hivatkozott adatkérő szervek részére – amennyiben az adott adatkérő szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Tájékoztatás-kérés

Az érintett kérésére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó és az Adatkezelő által kezelt, illetve az Adatkezelő (vagy az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó) által feldolgozott adatairól. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a szolgáltató az ön kérésének kézhezvételéről számított 14 napon belül teljesíti. Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges:
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:
Email: jani@marketingstart7.hu
Papír alapú levélben az Adatkezelő székhelyére:
5420, Túrkeve Földesi út 8/a

Helyesbítés

Amennyiben az érintett vagy az Adatkezelő észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az érintett kérésére, akár az Adatkezelő saját intézkedése folytán az Adatkezelő a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Az érintett bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az érintett hozzájárulása alapján kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő vagy az érintett jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a szolgáltató nem tudja az érintett adatait törölni. Az Adatkezelő az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szintén törli az Adatkezelő az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Az érintett bármikor kérheti, hogy az általa az Adatkezelő részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. Az Adatkezelő az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az érintett jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat az Adatkezelő csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Az érintettnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonását az alábbiak szerint teheti meg:
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:
Email: jani@marketingstart7.hu
Papír alapú levélben az Adatkezelő székhelyére:
5420, Túrkeve Földesi út 8/a

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Weblap: //naih.hu/
Panaszbejelentés online: //naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, az érintett választása szerint az Adatkezelővel szembeni keresetlevelét az érintett lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSEINEK BEMUTATÁSA

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényes vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon nyugszik.
Az Adatkezelő tevékenységéhez adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait is igénybe veszi.

Rendeléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
Az érintettek köre: A szolgáltatónak rendelést leadó ügyfelei.
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, egyéb az
ügyfél által megadott megjegyzés
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az ajánlati kötöttség fenn álltáig, de legalább a
kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
Számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelesség teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése
Az érintettek köre: A szolgáltató vásárlói
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím és telefonszám, számlázási cím
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon
Szállítással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
Az érintettek köre: A szolgáltatónak szállítást igénylő vásárlói.
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett
adattörlésével kapcsolatos kéréséig, de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az érintettek köre: A szolgáltató oldalain regisztráló ügyfelek.
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím és telefonszám
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett
adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a
felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások
személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az érintettek köre: A szolgáltatónak hírlevelet igénylő ügyfelei
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett hírlevélről leiratkozásáig.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

ADATTOVÁBBÍTÁSOK
Weboldal felületet biztosító adatfeldolgozó 1. www.tarhely.eu
Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u 4., Adószám: 14571332-2-42, Cégjegyzékszám: 01- 09-909968
//tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozó: Szemes Erzsébet könyvelő
5420 Túrkeve, Garai út 2.
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla tárolásában. Az adatfeldolgozó az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény
169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
Hírlevél biztosításával megbízott adatfeldolgozó neve, székhelye, az adatfeldolgozás időtartama: Active Campaign Chicago, US 1 North Dearborn St 5th Floor Chicago, IL 60602.  Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való kéréséig.

Szállítással kapcsolatos adatfeldolgozás és adattovábbítás: Fürgefutár.hu, Budapest Városmajor utca 35. II. emelet.

Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás és adattovábbítás: OTP Bank
www.otp.hu

Közösségi oldal adatfeldolgozó I. Facebook Ireland Limited
Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F
Közösségi oldal adatfeldolgozó II. Google LLC (“Google”) ;
székhelye: 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA
94043, Amerikai Egyesült Államok
Adatfeldolgozó/ a megrendelőlap
és a letöltési felhőszolgáltatás
(elérési link) biztosítása
adatvédelmi tájékoztatója:
//policies.google.com/?hl=hu

Ügyfélkezeléssel kapcsolatos adatfeldolgozás és adattovábbítás: Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. ( 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analiytics szolgáltatás keretében.
Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül un. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat at Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.
A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban tehetők meg.
További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken találhatóak: //www.google.com/privacy.html és //www.facebook.com/abaut/privacy/

A SZERVERNAPLÓZÁS

Az oldalak meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az Atakezelő szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzésére, a személyre szabott kiszolgálást és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének, f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek és a tárhely szolgáltatójának jogos érdeke fűződik weboldala biztonságos működéséhez, illetve az Eker. tv. 13/A.§ (3) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: 60 nap.
Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.
A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldal címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéséket lehessen levonni.

AZ OLDALON TÖRTÉNŐ COOKKIE-K HASZNÁLATA ÉS AZ ADATOK GYŰJTÉSE

A cookie meghatározása: kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a felhasználó gépén. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, hogy a felhasználó mivel foglalkozott a webhelyen töltött idő alatt. Így tárolhatja azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra a felhasználó rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével, vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.

A cookie-k kategóriái:
• feltétlenül szükséges cookei-k, melyek létfontosságúak ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt és használhassák a funkcióit. Ezek nélkül a weboldalon történő szolgáltatás nyújtása, a regisztráció és a bejelentkezés nem lehetséges. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról marketing célra adatokat.
• a teljesítmény cookie-k a webhelyek felhasználásának a módjáról gyűjtenek információkat, az oldallátogatások és a hibaüzenetek gyakoriságáról tájékoztatják a Szolgáltatót. Nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas adatokat, minden információ anonimizált.
• a funkcionális cookie-k személyre szabott beállításokat tesznek lehetővé a felhasználók kiszolgálására, nyelvbeállítás, szöveg mérete. A Szolgáltató funkcionális cookie-t nem hasznosít marketing vagy más hirdetési célra.
• célzott cookie-k, a közösségi hálózatokhoz kapcsolják a Szolgáltató honlapját: az oldal Facebook Pixel használatával segíti a felhasználók Facebook –hoz kapcsolódását. Ezt a cookie-t a közösségi hálózat esetleg arra használhatja, hogy célzott hirdetéseket juttasson el a felhasználóhoz.

A felhasználóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy használja-e a cookie-kat vagy sem. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken kell biztosítani számukra:

• Internet Explorer: //windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Firefox: //support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Chrome: //support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

FONTOSABB COOKIE KATEGÓRIÁK

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.
A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.
A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.
A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: //www.facebook.com/business/help/651294705016616
A webáruházak GDPR megfelelősségének elengedhetetlen feltétele az Adatkezelési Tájékoztató elkészítése a felhasználók részére.
Az Adatkezelési Tájékoztatót a szolgáltató honlapján/webshopban minden felületen, ahol érintettől személyes adatot kérünk, elérhetővé kell tenni.
Az Adatvédelmi Tájékoztatót a felhasználóknak küldött elektronikus levelek mellékletébe automatikusan be kell csatolni.

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak általában hetente, de kampány időszakban, akár naponta több alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus üzeneteket kézbesít.
A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és az e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.
Az adatokat az Adatkezelő mindaddig kezei, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A GDPR Rendelet és az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
• az adatgyűjtés ténye,
• az érintettek köre,
• az adatgyűjtés célja,
• az adatkezelés időtartama,
• az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
• az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR Rendelet, az Info tv., valamint az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
• Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
• a jogosulatlan hozzáférés,
• a megváltoztatás,
• a továbbítás,
• a nyilvánosságra hozatal,
• a törlés vagy megsemmisítés,
• a véletlen megsemmisülés és sérülés,
• az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az Adatkezelő gondoskodik:
• a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

A fentiek alapján Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adat
• a jogosult számára rendelkezésre álljon,
• hitelessége és hitelesítése biztosított,
• változatlansága igazolható legyen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:
• a számítástechnikai csalás,
• a kémkedés,
• a számítógépvírusok,
• a spam-ek,
• a hack-ek
• és egyéb támadások ellen.

SÉRELEMDÍJ ÉS KÁRTÉRÍTÉS

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Túrkeve, 2018. szeptember 23.